Přehled dimenzí

Životní prostředí

Dimenze životního prostředí se zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí, ať již jako nezbytného prostoru, ve kterém se každý den pohybujeme a který tak utváří naši náladu i každodenní zvyklosti, tak rovněž jako prostředí, které významně ovlivňuje populační zdraví. První z aspektů se do navržené metriky promítá skrze hodnocení dostupnosti zeleně, ať již přímo v obci nebo v dojezdové vzdálenosti, zároveň je hodnocena i environmentální kvalita těchto prostor ve vztahu k rozšíření a diverzitě živočišných druhů. Druhý z aspektů je pak pokryt zejména kvalitou ovzduší, a to jak skrze sledování hodnot imisních, tak i emisních limitů. Ukazatele je tak možné shrnout do dvou skupin. První skupina zahrnuje proměnné, které se týkají kvality životního prostředí, druhá skupina péči o kvalitu životního prostředí jsme zařadily indikátory, které může obec ovlivnit.
Z hlediska kvality života hodnotíme vyšší koncentrace škodlivin jako jev, který snižuje kvalitu života. U ostatních proměnných považujeme vyšší hodnoty daných ukazatelů naopak za pozitivní znak pro kvalitu života.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Zeleň v obci

Ukazatel udává jaká část katastru obce je pokryta zelení. Zeleň poskytuje možnosti k relaxaci, přispívá k čistotě ovzduší i regulaci teplot, zároveň přímo zvyšuje vnímaný komfort prostředí v obci.
43
% z rozlohy obce

Blízkost CHKO

Ukazatel udává průměrnou dojezdovou vzdálenost do pěti nejbližších chráněných krajinných oblastí. Pro život v obci je významný rovněž širší krajinný ráz, tedy kvalita životního prostoru v blízkosti obce, která pomáhá určit situaci ochrany přírody v okolním regionu, definuje celkové zasazení obce do krajiny a poskytuje rekreační možnosti pro obyvatele obce.
37
km

Přirozená přírodní stanoviště

Ukazatel udává podíl katastru obce, který pokrývají přirozená přírodní stanoviště, tedy oblasti, jejíchž charakter se blíží přirozeným biotopům. Ekologická kvalita této zeleně i celková skladba živočišných i rostlinných druhů může být hodnocena skrze podíl plochy obce
12
% z rozlohy obce

Živočišné druhy

Ukazatel odhaduje počet živočišných druhů, které se vyskytují v katastru obce. Druhová diverzita je jedním z ukazatelů ekologické kvality prostředí, sama o sobě pak svědčí o různorodém prostředí, které je příjemné pro život v obci.
436
druhů

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Pevné částice do 2,5 µm

Ukazatel udává roční imisce pevných částic do 2,5 µm v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Ty jsou produkovány zejména domácími topeništi a do jisté míry rovněž např. stavebními aktivitami.
15.45
µg.m-3

Nadmořská výška

Nadmořská výška v metrech nad mořem.
384
m.n.m

Arsen

Ukazatel udává roční imisce arsenu v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Zdroji arsenu může být spalování fosilních paliv (zejména odkaliště elektrárenských popílků), hutnictví a důlní činnost, výroba barviv, zpracování kůží nebo některé insekticidy a herbicidy.
1.24
ng.m-3

Kadmium

Ukazatel udává roční imisce arsenu v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Zdroji kadmia může být spalování uhlí nebo odpadů, důlní činnost a rafinérie nebo některá hnojiva.
0.33
ng.m-3

Benzen

Ukazatel udává roční imisce benzenu v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Imise benzenu jsou spojeny zejména s automobilovou dopravou.
1.00
µg.m-3

Olovo

Ukazatel udává roční imisce olova v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. S nástupem bezolovnatého benzínu dlouhodobě dochází k poklesu koncentrací olova v ovzduší. Hlavními zdroji v současnosti mohou být, kromě přímé těžby a zpracování prvku, zejména produkce a další zpracování akumulátorů, spalování odpadů nebo sklářství.
4.95
ng.m-3

Nikl

Ukazatel udává roční imisce benzenu v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Zdroji niklu mohou být hutnictví nebo zpracování rud, výroba baterií nebo pokovování.
0.65
ng.m-3

Benzoapyren

Ukazatel udává roční imisce benzoapyrenu v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Produkce benzoapyrenu je vedlejším produktem spalování organických materiálů.
0.75
ng.m-3

Oxidy dusíku

Ukazatel udává roční imisce oxidů dusíku v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Ty jsou spojeny zejména s dopravou nebo provozem spalovacích motorů.
10.26
µg.m-3

Pevné částice do 10 µm

Ukazatel udává roční imisce pevných částic do 10 µm v obci jako roční průměr z let 2013 až 2017. Ty jsou produkovány zejména domácími topeništi a do jisté míry rovněž např. stavebními aktivitami.
20.11
µg.m-3

Tuhé znečišťující látky

Hodnota udává podíl emisí tuhých znečišťujících látek na osobu v obci, jako násobek průměrného emisního příspěvku obyvatele ČR (ten je odvozen z celkové emisní bilance ČR dle REZZO 1 v roce 2018). Tento ukazatel zviditelňuje nerovnost mezi jednotlivými obcemi v produkci emisí.
1.7
průměrného příspěvku 1 obyvatele ČR

Oxid siřičitý

Hodnota udává podíl emisí oxidusiřičitého na osobu v obci, jako násobek průměrného emisního příspěvku obyvatele ČR (ten je odvozen z celkové emisní bilance ČR dle REZZO 1 v roce 2018). Tento ukazatel zviditelňuje nerovnost mezi jednotlivými obcemi v produkci emisí.
1.3
průměrného příspěvku 1 obyvatele ČR

Oxidy dusíku

Hodnota udává podíl emisí oxidů dusíku na osobu v obci, jako násobek průměrného emisního příspěvku obyvatele ČR (ten je odvozen z celkové emisní bilance ČR dle REZZO 1 v roce 2018). Tento ukazatel zviditelňuje nerovnost mezi jednotlivými obcemi v produkci emisí.
1.4
průměrného příspěvku 1 obyvatele ČR

Oxid uhelnatý

Hodnota udává podíl emisí oxidu uhelnatého na osobu v obci, jako násobek průměrného emisního příspěvku obyvatele ČR (ten je odvozen z celkové emisní bilance ČR dle REZZO 1 v roce 2018). Tento ukazatel zviditelňuje nerovnost mezi jednotlivými obcemi v produkci emisí.
0.5
průměrného příspěvku 1 obyvatele ČR

Těkavé organické látky

Hodnota udává podíl emisí těkavých organických látek na osobu v obci, jako násobek průměrného emisního příspěvku obyvatele ČR (ten je odvozen z celkové emisní bilance ČR dle REZZO 1 v roce 2018). Tento ukazatel zviditelňuje nerovnost mezi jednotlivými obcemi v produkci emisí.
0.4
průměrného příspěvku 1 obyvatele ČR

Motorová vozidla

Hodnota udává počet registrovaných motorových vozidel na obyvatele obce. Do součtu jsou řazena všechna motorová vozidla umožňující vlastní provoz, nezařazeny jsou naopak registrované komponenty vozidel (přívěsy, zemědělská technika), které jsou provozně závislé na vozech podléhajících separátní registraci.
0.76
na osobu