O projektu

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ETA).

Databáze indikátorů kvality života v jednotlivých obcích České republiky byla vytvořena v rámci projektu TAČR ETA „Kvalita života v obcích: datové a metodické zdroje - TL02000499“, jehož realizátory jsou STEM a DATLAB. Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí.

Poděkování za odborné konzultace a poskytnutí dat:

Mgr.Jan Mareš - vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Karel Chobot, Ph.D. - AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2020-26-10

Ing. Martin Sucharda - ČZU Fakulta životního prostředí. Katedra plánování krajiny a sídel.