Přehled dimenzí

Zdraví

Oblast zdraví hodnotí jednak současný zdravotní stav populace, tedy naději dožití a zastoupení jednotlivých příčin úmrtí na celkové úmrtnosti a incidenci diagnóz vzhledem k celkové populaci, jednak se věnuje dostupnosti zdravotní péče. Data v této dimenzi nejsou ve většině dostupná pro jednotlivé obce. Nižší dostupnost údajů v oblasti zdraví pro úroveň jednotlivých obcí vychází z jejich velké potenciální sociální citlivosti. Tato data jsou nahrazována nejdetailnějšími dostupnými informacemi, které jsou poskytovány buď pro úroveň ORP, nebo okresů. Získané údaje stále poskytují možnost celorepublikového srovnání situace a utvoření základní představy o situaci. Ukazatele jsou rozděleny do skupin, které reflektují jak obsahovou složku dat, tak územní detail, pro který byly údaje získány. V první skupině (1) jsou obsaženy informace o dostupnosti služeb v oblasti zdravotnictví. (2) Druhou skupinu pak tvoří ukazatele naděje dožití. Poslední segment (3) se zaměřuje na příčiny úmrtí s přihlédnutím jak k podílu jednotlivých příčin na celkové úmrtnosti, tak k incidenci diagnóz vzhledem k celkové populaci.
Vzhledem k tomu, že cílem zdravotní péče je zajištění dlouhého a kvalitního života, považuje v oblasti zdraví za klíčovou zejména očekávanou délku dožití. Ta představuje zároveň vhodný ukazatel zdravotní kvality života populace. Jejími předpoklady jsou dostupná a kvalitní zdravotní péče, vhodný životní styl a odpovídající prostředí. Jak ukázaly zahraniční výzkumy, zdravý životní styl a kvalitní lékařská péče má větší vliv na délku dožití mužů. Rozdíl mezi dožitím mužů a žen proto představuje zajímavou možnost, jak hodnotit kvalitu lékařské péče a zdravotní návyky v populaci. Nižší rozdíl znamená vyšší kvalitu. Dále je přímo sledována dostupnost péče jako hustota různých typů zdravotních služeb, které jsou poskytovány obyvatelům obce, ať se již jedná o dostatečné pokrytí sítí praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost, specialistů, zubních lékařů, nebo alespoň základních potřeb poskytovaných lékárnou. Význam těchto proměnných spočívá nejen v tom, že přispívají ke zdravotní prevenci a léčbě populace, ale rovněž představují klíčové služby pro bezprostřední život v obci, a to zejména pro specifické demografické skupiny obyvatel (děti, staří). Vysoká úmrtnost na diagnózy, kterým je možné vhodnou životosprávou předcházet, nebo je lze s dostatečně včasnou diagnostikou léčit a zamezit úmrtí, je naopak hodnocena z hlediska dimenze zdraví jako negativní. Problematickou složku zde však tvoří choroby oběhového systému, které v českém prostředí představují častou příčinu úmrtí a jejich vyšší podíl je v regionech, kde je naopak nižší incidence novotvarů. Z tohoto důvodu nejsou tato úmrtí hodnocena negativně.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Naděje dožití při narození - ženy

Ukazatel uvádí předpokládaný věk dožití ženy při narození. Jedná se o odhadovaný věk, kterého se daná osoba dožije při současném demografickém trendu. Tento údaj je dostupný pouze pro úroveň obcí s rozšířenou působností. Ve všech obcích spadajících pod jednu obec s rozšířenou působností se tak zobrazí stejná hodnota. Vyšší délku dožití považujeme za indikaci vyšší kvality života.
81.8
let

Naděje dožití při narození - muži

Ukazatel uvádí předpokládaný věk dožití muže při narození. Jedná se o odhadovaný věk, kterého se daná osoba dožije při současném demografickém trendu. Tento údaj je dostupný pouze pro úroveň obcí s rozšířenou působností. Ve všech obcích spadajících pod jednu obec s rozšířenou působností se tak zobrazí stejná hodnota. Vyšší délku dožití považujeme za indikaci vyšší kvality života.
75.9
let

Rozdíl v naději dožití

Ukazatel udává předpokládaný rozdíl v naději na dožití mužů a žen při narození. Tento údaj je dostupný pouze pro úroveň obcí s rozšířenou působností. Ve všech obcích spadajících pod jednu obec s rozšířenou působností se tak zobrazí stejná hodnota. Vhodný životní styl a kvalitní zdravotní péče mají tendenci snižovat rozdíly v dožití mužů a žen. Nižší rozdíl považujeme za indikaci vyšší kvality života.
5.9
let

Úmrtí na novotvary

Ukazatel udává počet úmrtí na novotvary jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
2.614
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Preventabilní úmrtí

Tento ukazatel udává podíl úmrtí na konkrétní diagnózy, které mohou být vysoce ovlivněny životním stylem a kvalitní lékařskou prevencí. Seznam diagnóz vychází z upravené metodiky OECD. Úmrtí, jemuž lze předcházet lze stručně definovat jako úmrtí v důsledku nesprávné životosprávy a nedostatečné zdravotní péče. Uvedený údaj zahrnuje vybrané diagnózy s výjimkou chorob oběhové soustavy, které jsou měřeny separátně. Číslo představuje průměrný podíl na celkovém počtu úmrtí za 5 let. Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší podíl považujeme za indikaci lepší kvality života.
28.5
% ze všech úmrtí

Preventabilní úmrtí na choroby oběhové soustavy

Ukazatel udává podíl úmrtí souvisejících s konkrétními onemocněními oběhové soustavy, které byly OECD označeny jako preventovatelné. Hodnota představuje průměrný podíl tohoto typu úmrtí za 5 let na celkovém počtu úmrtí. Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší podíl považujeme za indikaci lepší kvality života.
23.2
% ze všech úmrtí

Úmrtí na choroby oběhové soustavy

Ukazatel udává počet úmrtí na choroby oběhové soustavy jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
4.682
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Úmrtí na choroby dýchací soustavy

Ukazatel udává počet úmrtí na choroby dýchací soustavy jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
0.718
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Úmrtí na infekční a parazitární onemocnění

Ukazatel udává počet úmrtí na choroby oběhové soustavy jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
0.180
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Lékárny

Počet lékáren udává počet lékáren na pomyslných tisíc obyvatel dané obce. Vyšší počet považujeme za faktor zvyšující kvalitu života.
0.07
na tisíc obyvatel

Stomatologie

Počet stomatologů udává počet stomatologů na pomyslných tisíc obyvatel v dané obci. Vyšší počet považujeme za faktor zvyšující kvalitu života.
0.14
na tisíc obyvatel

Ordinace specialistů

Počet specialistů udává počet specialistů na pomyslných tisíc obyvatel v dané obci. Vyšší počet považujeme za faktor zvyšující kvalitu života.
0.17
na tisíc obyvatel

Ordinace praktiků

Počet praktiků udává počet praktických lékařů na pomyslných tisíc obyvatel v dané obci. Vyšší počet považujeme za faktor zvyšující kvalitu života.
0.32
na tisíc obyvatel

Ordinace pediatrů

Počet pediatrů udává počet dětských lékařů na pomyslných tisíc obyvatel v dané obci. Vyšší počet považujeme za faktor zvyšující kvalitu života.
0.12
na tisíc obyvatel

Úmrtí z vnějších příčin

Ukazatel udává počet úmrtí z vnějších příčin jako jsou úrazy nebo nehody na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
0.551
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Úmrtí na novotvary plic

Ukazatel udává počet úmrtí na novotvary plic a průdušnice, jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
0.494
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Úmrtí na novotvary tlustého střeva

Ukazatel udává počet úmrtí na novotvary tlustého střeva jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
0.198
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Úmrtí v důsledku sebevražd a nevyjasněných příčin

Ukazatel udává počet úmrtí v důsledku sebevražd a úmrtí ke kterým vedly blíže nevyjasněné důvody jako počet těchto úmrtí na pomyslných tisíc žíjících obyvatel. Údaj představuje průměrný počet těchto úmrtí za 5 let.Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese a ve všech obcích v jednom okrese se tak zobrazí stejná hodnota. Nižší počet považujeme za indikaci lepší kvality života.
0.051
úmrtí na tisíc žíjcích osob

Úmrtí v důsledku užívání alkoholu a drog

Podíl úmrtí spojených s alkoholem a užíváním drog udává průměrný podíl úmrtí, spojeného s těmito příčinami, za 5 let na celkovém počtu úmrtí. Tento údaj je dostupný pouze na úrovni okresů, uvedené údaje tak popisují celkovou situaci v okrese. Nižší podíl považujeme za indikaci lepší kvality života.
2.821
% ze všech úmrtí