Přehled dimenzí

Mezilidské vztahy

Dimenze mezilidských vztahů se zaměřuje na oblast spolkové činnosti a vztahů v rodině. Rodinné vztahy představují klíčovou komponentu života obyvatel, která ovlivňuje celkovou spokojenost. Stejně tak aktivní a dobré vztahy v místní komunitě jsou významné pro rozvoj místních vazeb v obci, ale rovněž i pro spokojenost jednotlivých obyvatel. Tato dimenze je na základě dat dostupných pro obce relativně těžko měřitelná, přesto je možné zaměřit se na některé existující ukazatele. Navržené ukazatele se zaměřují na tři dvě oblasti: Jednak na volnočasovou aktivitu obyvatel a přítomnost organizací, které podporují jejich setkávání a společnou činnost. Tedy na problematiku členství v zapsaných spolcích, participaci na organizovaných sportovních aktivitách, nebo členství v tradičních místních sdružení typu Sokol nebo ve sdruženích charitativních. Jednak na zásadní události v životě obyvatel, které souvisí s kvalitou vztahů v nejbližším (rodinném) okolí – zejména rozvodovost a její vztah ke sňatečnosti. Z hlediska kvality života považujeme za pozitivní vyšší hodnoty sportovců a sdružení. Za faktory, které kvalitu života naopak zhoršují, považujeme vyšší hodnoty rozvodovosti.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Sportovci

Ukazatel udává počet sportovců registrovaných Českou unií sportu v obci na tisíc pomyslných obyvatel obce. Organizovaný sport nejen přispívá ke zdraví obyvatel, ale zároveň představuje příležitost k relaxaci a budování místních vazeb. Vysoký počet sportovců je pto to možné vnímat pozitivně.
79
sportovců na tisíc obyvatel

Charita

Tento ukazatel udává počet spolků sdružených pod hlavičkou Charity ČR, které připadají na pomyslných tisíc obyvatel obce. Aktivní zapojení obyvatel do charitativních spolků je možné vnímat jako faktor, který přispívá ke kvalitě života v obci a umožňuje budovat místní vazby i posilovat sociální sounáležitost.
0
sdružení na tisíc obyvatel

Sokol

Tento ukazatel udává počet spolků Sokola, které připadají na pomyslných tisíc obyvatel obce. Aktivní zapojení obyvatel do spolkové tělocvičné činnosti je možné vnímat jako faktor, který přispívá ke kvalitě života v obci a umožňuje budovat místní vazby.
0
sdružení na tisíc obyvatel

Rozvody na obyvatele

Rozvody na obyvatele uvádí, kolik rozvodů připadá na pomyslných tisíc obyvatel obce na základě průměru z let 2014–2018. Vyšší hodnoty ukazatele hodnotíme z hlediska kvality života negativně.
2
rozvodů na tisíc osob

Interrupce

Interrupce uvádějí počet provedených zákroků na tisíc pomyslných obyvatel obce na základě průměru za roky 2014–2018. Vyšší hodnoty ukazatele hodnotíme z hlediska kvality života negativně.
3
interrupcí na tisíc osob

Spolky

Tento ukazatel udává počet registrovaných členů zapsaných spolků na pomyslných tisíc obyvatel obce. Dobrovolnická činnost je významným nástrojem budování místních vazeb i přímého zvyšování kvality života v obci. Možnost aktivně se zapojit a rozvíjet své zájmy v místě bydliště je velice význmaná pro spokojený život, vyšší množství členů spolků je pro to možné vnímat pozitivně.
33
členů na tisíc osob

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Rozvody ku svatbám

Poměr rozvodů ku svatbám uvádí na základě průměru z let 2014-2018, kolik rozvodů připadá na 100 nově uzavřený sňatků. Je však třeba zdůraznit, že rozvody se týkají sňatků, které byly uzavřeny již dříve, tzn. ještě před rokem 2014. Vyšší hodnoty ukazatele hodnotíme z hlediska kvality života negativně.
401
rozvodů na tisíc svateb

Umělecké a jazykové školy

Počet míst na základních uměleckých a jazykových školách na pomyslných tisíc obyvatel obce. Větší počet míst dává zájemcům více prostoru k volnočasovému vzdělávání. Široké možnosti volnočasového vyžití pak zvyšují vnímanou kvalitu života v obci.
13
míst na tisíc osob

Zájmové vzdělávání

Počet míst v zájmovém vzdělávání na pomyslných tisíc obyvatel obce. Větší počet míst dává zájemcům více prostoru k volnočasovému vzdělávání. Široké možnosti volnočasového vyžití pak zvyšují vnímanou kvalitu života v obci.
25
míst na tisíc osob