Přehled dimenzí

Vzdělání

Dimenze vzdělání se zabývá současným vzděláním obyvatel, dostupnou nabídkou vzdělání v různých stupních i jeho kvalitou. Vzdělání má velký význam pro všestranný rozvoj regionu, pro zachování základních demografických ukazatelů, pro ekonomickou konkurenceschopnost obce i pro rozvoj kvalitních místních vazeb. Ukazatele se zaměřují na čtyři oblasti vzdělávání: první se věnujeme složení obyvatelstva obce dle dosaženého vzdělání, druhá se soustředí na nabídku středoškolského vzdělání a jeho dostupnost, třetí se zaměřujeme na kvalitu středních škol a poslední, čtvrtá skupina se zabývá kapacitou mateřských a základních škol.
Obecně považujeme pro kvalitu života za prospěšné vyšší úroveň vzdělání. Z různých výzkumů vyplývá, že lidé s vyšším vzděláním zpravidla patří k aktivnějším obyvatelům, což představuje výhodu pro ekonomický i komunitní život obce. Úroveň vzdělání rovněž ovlivňuje zájem o věci veřejné a politický život v obci a s tím související míru veřejné kontroly jejích obecních zastupitelů. Vzhledem k pozitivním dopadům vzdělání na kvalitu života hodnotíme pozitivně rovněž větší nabídku studijních oborů. Vysoká místní nabídka středního vzdělávání může rovněž napomáhat ve snižování odchodu mladých obyvatel z obce pryč. Kvalita škol pak zvyšuje šance na pokračování v dalším vzdělávání a napomáhá tak rozvoji obce. Lepší dostupnost ZŠ a MŠ není důležitá jen z hlediska vzdělávání, ale rovněž pro pohodlí obyvatel (např. ušetří čas dojížděním apod.). Zároveň může motivovat mladé rodiny k setrvání v obci. Dostatečná kapacita MŠ pak může přispívat k rovným pracovním příležitostem i k vyššímu ekonomickému výkonu obyvatel. Vyšší kapacity ZŠ a MŠ v okolí bydliště proto hodnotíme v souvislosti s kvalitou života pozitivně.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Kapacita základních škol

Kapacita základní škol zobrazuje počet míst na základních školách v dané obci a v obcích s ní sousedících na pomyslných tisíc osob mladších 15 let. Čím vyšší je hodnota indikátoru, tím více míst je v základních školách pro populaci do 15 let k dispozici. Větší kapacitu základních škol považujeme za pozitivní faktor pro kvalitu života.
838
na tisíc dětí do 15 let

Obyvatelé se základním vzděláním

Podíl obyvatel se základním vzděláním znázorňuje podíl obyvatel obce se základním vzděláním z celkového počtu obyvatel dané obce starších 15 let. Základní vzdělání může představovat limit pro hledání specializované práce a pro vyšší pracovní ocenění. Vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním proto považuje za faktor, který snižuje kvalitu života. Data pocházejí z roku 2017.
20.7
% z obyvatel obce starších 15 let

Obyvatelé se středoškolským vzděláním bez maturity

Podíl obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity uvádí podíl obyvatel obce se středoškolským vzděláním bez maturity z celkového počtu obyvatel dané obce starších 15 let. Středoškolské vzdělání bez maturity nabízí jistou míru specializace chybějící maturitní zkouška však může představovat limit pro pracovní růst i lepší finanční ocenění. Proto považujeme vyšší podíl obyvatel se vzděláním bez maturity za faktor, který snižuje kvalitu života. Data pocházejí z roku 2017.
38.7
% z obyvatel obce starších 15 let

Obyvatelé se středoškolským vzděláním s maturitou

Podíl obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou uvádí podíl obyvatel obce se středoškolským vzděláním, které bylo ukončeno maturitní zkouškou, z celkového počtu obyvatel dané obce starších 15 let. Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje plnohodnotou pracovní realizaci i růst ve zvoleném odvětví. Vyšší podíl obyvatel se středoškolským vzdělání s maturitou považujeme za faktor zvyšující kvalitu života. Data pocházejí z roku 2017.
23.1
% z obyvatel obce starších 15 let

Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním uvádí podíl obyvatel obce s vysokoškolským diplomem z celkového počtu obyvatel dané obce starších 15 let. Vysokoškolské vzdělání umožňuje specializovanou práci ve zvoleném oboru i vyšší platové ocenění. Vyšší podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním proto považujeme za faktor zvyšující kvalitu života. Data pocházejí z roku 2017.
7.1
% z obyvatel obce starších 15 let

Kapacita školek

Kapacita mateřských škol zobrazuje počet míst v mateřských školách v dané obci a v obcích s ní sousedící na pomyslných tisíc osob mladších 15 let. Čím vyšší je hodnota indikátoru, tím více míst je v mateřských školách k dispozici. Větší kapacitu mateřských škol považujeme za pozitivní faktor pro kvalitu života.Pro populaci dětí od 3 do 6/7 let, tedy dětí v předškolním věku s nárokem na místo v mateřské škole, nejsou dostupná dat. Proto pracujeme s populací do 15 let, což je věkově nejbližší skupina, pro níž existují dostupné údaje
251
na tisíc dětí do 15 let

Nabídka středních škol

Nabídka středních škol uvádí počet středoškolských oborů v obci a v dojezdové vzdálenosti 45 minut od dané obce. Vyšší počet nabízených oborů, ve vzdálenosti která umožňuje komfortní každodenní dojíždění představuje pro život v obci pozitivum. Studenti si mohou střední školu vybírat, možnost dojíždění pak může zvýšit jejich chuť v obci setrvat i v dospělosti.
18
škola

Dostupnost střední školy

Dojezdová doba veřejnou dopravou uvádí v minutách odhadovanou dojezdovou dobu veřejnou dopravou (pokud v dané obci není střední škola) nebo odhadovanou dojezdovou vzdálenost veřejnou dopravou po obci (pokud se střední škola v dané obci nachází) na nejbližší střední školu. Obtížnější dostupnost střední školy vnímáme jako faktor, který snižuje kvalitu života.
17
minuty

Výsledky maturit z ČJ

Průměrná úspěšnost v maturitě z českého jazyka ukazuje průměrné percentilní umístění studentů v dané obci v didaktickém testu z českého jazyka. Údaj zachycuje průměr za pět let v obdobní 2013 – 2017. Údaj vyjadřuje průměrný percentil,kterého studenti v testu dosáhli. Vyšší hodnoty jsou typické pro obce, ve kterých se nacházejí gymnázia. Vyšší hodnoty zároveň svědčí pro vyšší kvalitu středního školství v obci a proto je vnímáme jako pozitivní.
49
průměrný dosažený percentil

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Naplněnost školek

Naplněnost mateřských škol uvádí podíl obsazených míst z celkové kapacity školek v obci a v nejbližším okolí. Čím vyšší je hodnota indikátoru, tím je naplněnost mateřské školy v dané obci větší (resp. tím méně volných míst zbývá). Vyšší naplněnost považujeme za faktor, který může snižovat kvalitu života.
46.7
% z celkové kapacity

Naplněnost zákaldních škol

Naplněnost základních škol uvádí podíl obsazených míst z celkové kapacity škol v obci a v nejbližším okolí. Čím vyšší je hodnota indikátoru, tím je naplněnost základní školy v dané obci větší (resp. tím méně volných míst zbývá). Vyšší naplněnost považujeme za faktor, který může snižovat kvalitu života.
26.2
% z celkové kapacity

Výsledky maturit z druhého povinného předmětu

Průměrná úspěšnost v maturitě z druhého povinného předmětu ukazuje průměrné percentilní umístění studentů v dané obci v didaktickém testu z druhého poviného předmětu (matematika nebo cizí jazyk). Údaj zachycuje průměr za pět let v obdobní 2013 – 2017. Údaj vyjadřuje průměrný percentil,kterého studenti v testu dosáhli. Vyšší hodnoty jsou typické pro obce, ve kterých se nacházejí gymnázia. Vyšší hodnoty zároveň svědčí pro vyšší kvalitu středního školství v obci a proto je vnímáme jako pozitivní.
49
průměrný dosažený percentil