Přehled dimenzí

Příjem a bohatství

Detailní pohled na ekonomickou situaci obce přináší dimenze příjmů, ta analyzuje jednak dostupné finanční prostředky obce a jejich zdroje, jednak schopnost obce je účelně vynaložit, zároveň ukazuje i ekonomickou aktivitu obyvatel. Dimenze tak mapuje zdroje a výši obecních příjmů i schopnost obcí na základě dostupných prostředků realizovat investice do rozvoje obce. Zdroje příjmů a stav majetku obce zároveň vypovídají o možnostech obce získávat další prostředky pro provoz a rozvoj. Analýza daňových příjmů obce pak slouží jako nepřímý ukazatel ekonomických aktivit občanů ať již v oblasti drobného podnikání, nebo v závislé činnosti. V neposlední řadě dimenze mapuje platební bilanci obce a míru zadlužení.
Vyšší příjmy bez ohledu na jejich zdroj považujeme obecně za pozitivní jev pro kvalitu života v obci. Pozitivně hodnotíme i vyšší míru investic, neboť svědčí o snaze obce o další rozvoj. Vysoká hladina běžných výdajů pak může svědčit o vysoké míře poskytovaných služeb (např. mateřská škola zvyšuje výdaje obce, znamená však výhodu pro obyvatele s dětmi), ale může být rovněž projevem nehospodárnosti. Příjmy i výdaje je nicméně třeba posuzovat v kontextu toho, z čeho příjmy pocházejí (např. rozprodávání obecního majetku zvyšuje sice příjmy, ale do budoucna nemusí být ekonomicky nejvýhodnější) a i v kontextu účelnosti výdajů. Přestože půjčka může představovat efektivní nástroj pro rozvoj obce, vysokou míru zadlužení a z ní vycházející vysoké náklady na obhospodařování dluhu považujeme za negativní jev.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy ukazují, kolik peněz ročně obec v průměru za posledních 10 let (2010-2019) byla schopna zařadit do příjmů kapitálového rozpočtu na jednoho obyvatele. Ukazuje schopnost obce získávat peníze na dlouhodobé investice. V některých případech ale může znamenat i neodůvodněné rozprodávání majetku obce.
785
Kč/osoba

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek na osobu jako průměrná hodnota z let 2009-2018 ukazuje vykázanou hodnotu hmotného vlastnictví obce, zejména v oblasti nemovitostí, přepočtenou na osobu. Hmotné vlastnictví pro obec znamená možnost jednat a realizovat plánované politiky, ať již přímým využitím nemovitostí, pronájmem k zajištění dalších příjmů obce, nebo vhodně zvoleným ručením k investičním úvěrům.
106,896
Kč/osoba

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy, které obci plynou zejména z podnikání společností, které obec založila nebo u nichž má majetkový vklad. Vyšší úroveň tohoto indikátoru značí, že obec je podnikatelsky aktivní, vlastní, nebo má podíly ve společnostech, které na území obce poskytují různé služby apod. Vlastní příjmy zvyšují ekonomickou a částečně i politickou nezávislost obce. Na druhé straně podnikáním obec na sebe bere i riziko neúspěchu (např. pokrytí ztráty apod.). Rovněž by neměla suplovat roli podnikatelů, kteří mohou danou službu rovněž poskytovat. Úroveň tohoto indikátoru je proto třeba vnímat v kontextu. Hodnota ukazuje kolik korun obec touto činností získala v přepočtu na jednoho obyvatele za rok jako průměr z let 2009-2018.
2,285
Kč/osoba

Investiční nákupy

Investiční nákupy jsou kapitálové výdaje obce na nákup nemovitostí, na investiční výstavbu (např. na nové byty), potenciálně na nákup akcií či majetkových podílů. Vyšší úroveň těchto výdajů mohou svědčit o větší hospodářské aktivitě obce, která investuje např. do výstavby bytů apod. ZAjímavé je zejména jejich srovnání s kapitálovými příjmy. Hodnota ukazuje kolik korun obec tímto způsobem vydala v přepočtu na jednoho obyvatele za rok jako průměr z let 2009-2018.
6,621
Kč/osoba

Dan z příjmu právnických osob placená obcemi

Daň z příjmu právnických osob z daně placené obcemi a kraji na jednoho obyvatele představuje příjem obce daňového charakteru, který pochází ze zdanění příjmů právnických osob zřizovaných obcí. V takovém případě obec obdrží 100 % odvedené daně. Hodnota ukazuje kolik korun obec touto činností získala v přepočtu na jednoho obyvatele za rok jako průměr z let 2009-2018. Vyšší hodnota svědčí o větší podnikatelské aktivitě obce.
357
Kč/osoba

Daň z nemovitosti

Výnosy z daně z nemovitosti ukazují kolik korun obec získala v přepočtu na jednoho obyvatele za rok jako průměr z let 2009-2018. Daň z nemovitosti je stoprocentním daňovým příjmem obce (tzn., že obec obdrží celý výnos daně, nedělí se státem). Jde o jedinou daň, jejíž výši může obec částečně ovlivnit (může zvyšovat či snižovat daňový koeficient). Vyšší úroveň tohoto indikátoru poukazuje na větší příjmy města v důsledku velikosti obce, vyššího podílu nemovitostí v soukromém vlastnictví na počet obyvatel obce, nebo právě v důsledku daňové politiky obce.
521
Kč/osoba

Daň z příjmu FO - OSVČ

Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných na jednoho obyvatele představuje průměrný roční výnos obce z daně zaplacené OSVČ, které mají na území obce své bydliště, v přepočtu na běžného obyvatele obce. Údaj představuje průměr z let 2009-2018. Vyšší úroveň tohoto indikátorů svědčí o vyšším podílu drobných podnikatelů mezi obyvateli obce.
169
Kč/osoba

Daň z příjmu FO - ZČ

Daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti představuje příjem obce z výnosu daní zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce na území dané obce. Udaj představuje výnos jako průměrnou částku na jednohoobyvatele obce stanovenou jako průměr z let 2009 -2018.Vyšší úroveň tohoto indikátoru tak ukazuje na to, že je v obci vyšší počet pracovních míst (indikuje např. přítomnost většího zaměstnavatele v obci) a/nebo vyšší příjmovou úroveň obyvatel.
1,333
Kč/osoba

Rozpočtové saldo

Saldo rozpočtu obce v přepočtu na jednoho obyvatele ukazuje roční bilanci hospodaření obce v přepočtu na jedoho obyvatele. Čím vyšší kladný výsledek, tím větší je přebytek obecního rozpočtu. Příjmy obce jsou v takové případě vyšší než její výdaje. Naopak, čím vyšší záporný výsledek, tím větší rozdíl je mezi příjmy a výdaji obce. V takovém případě jsou příjmy obce nižší než její výdaje. Tento údaj je třeba posuzovat v kontextu s výší dluhové služby (a schopností obce splácet své závazky, aniž by tím byl ohrožen její běžný provoz a nezbytné investice) a investic (např. zda je záporný výsledek způsoben investicí do majetků, z něhož může mít obec v budoucnu příjmy).
1,482
Kč/osoba

Dluhová služba

Dluhová služba v přepočtu na jednoho obyvatele představuje částku, kterou obec ročně vydá na obsluhu dluhu v přepočtu na jednoho obyvatele. Příliš vysoké náklady na splácení dluhu mohou omezit nejen investiční aktivity obce, ale i schopnost pokrýt běžné výdaje. Opět však záleží na poměru k ostatním výdajům / investicím obce. Maximální hranice zadlužení obcí je stanovena zákonem o rozpočtové odpovědnosti (23/2017 Sb.) na 60 % průměrných příjmů za poslední 4 roky.
1,278
Kč/osoba

Podíl investic

Podíl investic na výdajích obce představuje částku, kterou obec vynaložila na investiční výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele (např. na nákup nemovitostí, pozemků či podílu v různých společnostech). Údaj představuje průměr z let 2009 -2018Vyšší podíl investic indikuje, že obec vynakládá prostředky z rozpočtu nejen na běžné hospodaření obce, ale rovněž na její rozvoj (např. opravuje a tím zhodnocuje majetek, investuje do výstavby např. bytů apod.). Pro posouzení tohoto indikátoru je nicméně důležité znát, do čeho obec investuje a jaká rizika z toho mohou vyplývat. Příliš vysoký podíl potenciálně rizikových investic může v případě neúspěchu znamenat budoucí zátěž pro rozpočet obce.
31.5
% výdajů z obecního rozpočtu

Dotace

Odhadovaná finanční částka na osobu a rok, kterou obce získaly z EU v období 2014-2020. Částka zahrnuje pouze projekty, kde je jako příjemce uvedena obec.
757
Kč/osoba

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Běžné výdaje

Běžné výdaje – tedy provozní neinvestiční náklady – na osobu ukazují kolik korun na obyvatele vydala obec v této oblasti jako průměr z let 2009-2018. Zvýšené běžné výdaje mohou znamenat nehospodárnost ve správě obecních financí, mohou být ale rovněž známkou širšího spektra služeb poskytovaných občanům (například v sociální oblasti nebo v oblasti vzdělávání). Naopak nízké výdaje mohou svědčit o dobrém ekonomickém hospodaření, ale rovněž i o minimu poskytovaných občanských služeb.
12,726
Kč/osoba

Podíl dluhové služby

Podíl dluhové služby udává jaká část obecního rozpočtu je spotřebována splácením dluhu. Údaj představuje průměr z let 2009-2018. Maximální hranice zadlužení obcí je stanovena zákonem o rozpočtové odpovědnosti (23/2017 Sb.) na 60 % průměrných příjmů za poslední 4 roky.
5.1
% výdajů z obecního rozpočtu