Přehled dimenzí

Zaměstnanost a práce

Dimenze zaměstnanosti a práce se zabývá strukturou lokální ekonomiky dle sektoru, zastoupením podnikatelských subjektů v různých velikostních skupinách, nezaměstnaností a nabídkou pracovních míst a v neposlední řadě pak problematikou exekucí. První skupina ukazatelů, které se zaměřují na strukturu lokální ekonomiky, ukazuje, do kterých sektorů je v jednotlivých obcích soustředěna hlavní ekonomická činnost a jakou část podniků v obci registrovaných, tvoří aktivní podniky. Zastoupení podnikatelských subjektů mapuje četnost podnikatelské aktivity v obci, zaměřuje se jednak na drobní podnikání – OSVČ a mikro podniky, jejichž přítomnost je klíčová pro rozvoj lokálních vazeb i diverzitu pracovní nabídky a poskytovaných služeb. Rovněž mapuje přítomnost největších zaměstnavatelů, kteří jsou klíčovou ekonomickou oporou pro rozvoj středně velkých obcí a představují často klíčový komponent pro politiku zaměstnanosti. Další skupina ukazatelů se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti a zejména na analýzu míry s jakou nezaměstnanost ovlivňuje zvláště citlivé skupiny jako jsou mladí lidé a lidé v předdůchodovém věku. V návaznosti na tuto problematiku je pak rovněž mapována nabídka pracovních míst a její struktura dle požadovaného vzdělání. Poslední skupinu pak tvoří indikátory zaměřující se na problematiku exekucí, zejména na strukturu věřitelů a charakteristiku dlužního chování.
V souvislosti s ekonomickou strukturou považujeme z hlediska kvality života za pozitivní vyšší podíl aktivních podniků a vyšší podíl zpracovatelského průmyslu a zejména služeb. Nižší nezaměstnanost, respektive vyšší nabídku pracovních místo považujeme za pozitivní jev pro kvalitu života. Stejně tak hodnotíme pozitivně vyšší počet zaměstnavatelů, a to bez ohledu na velikost podniku.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Podniky v priméru

Podíl podniků v priméru ukazuje, jak velká část z celkového počtu aktivních podniků v dané obci spadá do tzv. primárního sektoru národního hospodářství, kam patří především zemědělská činnost, lesnictví a rybolov. Vyšší podíl aktivních podniků v priméru ukazuje například na vyšší zastoupení zemědělských podniků v dané obci. Příliš vysoký podíl priméru může představovat riziko pro rozvoj obce (např. nízká nabídka pracovních míst i produktů ve službách).
15.0
% ze všech aktivních podniků

Podniky v sekundéru

Podíl podniků v sekundéru ukazuje, jak velká část z celkového počtu aktivních podniků v dané obci spadá do tzv. sekundárního sektoru národního hospodářství, kam patří zejména zpracovatelský a energetický průmysl. Vyšší podíl aktivních podniků v sekundéru znamená například větší přítomnost podniků v obci, které produkují určitý druh spotřebního zboží. Vyšší podíl sekundéru považujeme za pozitivní jev pro kvalitu života v obci.
35.6
% ze všech aktivních podniků

Podniky v terciéru

Podíl podniků v terciéru ukazuje, jak velká část z celkového počtu aktivních podniků v dané obci spadá do tzv. terciárního sektoru národního hospodářství. Sem spadají různé druhy služeb (např. prodej, pohostinství, doprava, zdravotnictví, komunikace, finančnictví, výzkum a vývoj apod.). Vyšší podíl aktivních podniků v terciéru znamená větší přítomnost firem poskytujících různé služby. Vyšší podíl terciéru považujeme za pozitivní jev pro kvalitu života v obci.
42.2
% ze všech aktivních podniků

Aktivní podniky

Podíl aktivních podniků na registrovaných podnicích ukazuje, jak velká část z celkového počtu podniků v dané obci vyvíjí reálnou ekonomickou činnost. Vyšší podíl aktivních podniků znamená větší ekonomickou aktivitu v dané obci.
35.0
% ze všech podniků

Živnostníci

Počet živnostníků na 100 obyvatel obce v ekonomicky aktivním věku ukazuje jak se v obci daří živnostenskému podnikání. Drobná podnikatelská aktivita je při tom významná pro ekonomiku obce, nabídku místních výrobků a služeb, ale rovněž pro rozvoj mísntích vazeb. Vysoký počet živnostníků proto hodnotíme pozitivně.
30.1
živnostníků na 1000 obyvatel v ekonomicky aktivním věku

Podniky bez zaměstnanců

Počet podniků bez zaměstnanců na 1000 obyvatel ukazuje, kolik podniků bez zaměstnanců připadalo v období 2009-2018 na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel obce. Vyšší počet podniků indikuje větší podnikatelskou aktivitu v dané obci.
119.6
podniky na 1000 obyvatel v ekonomicky aktivním věku

Vývoj podniků bez zaměstnanců

Vývoj podniků bez zaměstnanců ukazuje vývoj počtu těchto podniků v letech 2009–2018. Hodnota udává odhadovanou roční změnu počtu podniků na 1000 obyvatel. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím rychleji podniků přibývalo (kladné hodnoty) či ubývalo (záporné hodnoty). Za pozitivní považujeme zvyšující se počet malých podniků.
2.4
změna za rok v jednotkách podniků na 1000 ekonimicky aktivních obyvatel

Vývoj podniků s 1-9 zaměstnanci

Vývoj podniků s 1-9 zaměstnanci ukazuje vývoj počtu těchto podniků v letech 2009–2018. Hodnota udává odhadovanou roční změnu počtu podniků na 1000 obyvatel. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím rychleji podniků přibývalo (kladné hodnoty) či ubývalo (záporné hodnoty). Za pozitivní považujeme zvyšující se počet malých podniků.
0.1
změna za rok v jednotkách podniků na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel

Podniky 1-9 zaměstnanců

Počet podniků s 1-9 zaměstnanci na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel ukazuje, kolik podniků takto velkých podniků připadalo v období 2009-2018 na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel obce. Vyšší počet podniků indikuje větší podnikatelskou aktivitu v dané obci.
22.8
podniky na 1000 obyvatel v ekonomicky aktivním věku

Podniky nad 250 zaměstnanců

Počet podniků nad 250 zaměstnanců ukazuje, kolik takto velkých podniků v průměru připadalo na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel obce v období 2009-2018. Přítomnost velkých zaměstnavatelů je při tom klíčová pro udržení dostatečné pracovní nabídky v obci. Proto vyšší přítomnost vlekých zaměstnavaatelů hodnotíme pozitivně.
75.94
podniky na 1000 obyvatel v ekonomicky aktivním věku

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost ukazuje průměrnou míru nezaměstnanosti v období 2014-2018 měřenou jako podíl uchazečů o práci z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel obce.
3.4
% ekonomicky aktivních osob

Vývoj nezaměstnanosti

Vývoj nezaměstnanosti ukazuje vývoj míry nezaměstnanosti v období 2014–2018. Hodnota udává odhadovanou roční změnu v procentech. Je měřena jako sklon, z něhož lze zjistit, zda se nezaměstnanost snižovala či zvyšovala a jak rychlým tempem. Čím nižší je hodnota ukazatele, tím rychleji se v daném období nezaměstnanost snižovala (záporné hodnoty) nebo zvyšovala (kladné hodnoty).Za pozitivní považujeme klesající nezaměstnanost.
-1.08
roční změna v %

Volná místa

Počet volných míst ukazuje průměrný počet pracovních míst, které byly v obci k dispozici v roce 2018 dle nabídek MPSV. Údaj je uveden jako počet volných míst na tisíc ekonomicky aktivních obyvatel.
5.7
míst na 1000 osob v ekonomicky aktivním věku

Sociálně vyloučené lokality

Ukazatel udává podíl obyvatel obce, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě. Vyšší podíl obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě je hodnocen jako negativní.
0.25
% ze všech obyvatel

Osoby v exekuci

Podíl osob v exekuci udává podíl obyvatel obce, které jsou v exekuci vzhledem k celkové populaci obce. Data představují situaci v roce 2017. Vysoký počet exekucí je hodnocen jako negativní aspekt života v obci.
6.2
% ze všech obyvatel

Počet exekucí na osobu

Počet exekucí na osobu udává kolik připadá exekucí na jednu zadluženou osobu.Vyšší počet exekucí svědčí o rizikovějším finančním chování i o vyšší problematičnosti řešení exekuční situace. Vyšší počet exekucí na osobu je proto hodnocen negativně.
5.12
exekucí

Medián exekuční jistiny

Medián exekuční jistiny udává mediánovou hodnotu nesplacené finanční částky, která byla původním předmětem půjčky. Vyšší hodnota jistiny indikuje problematičtější oddlužení a je proto považována za negativní.
133,695

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Nezaměstnanost mladých

Nezaměstnanost mladých ukazuje podíl věkové skupiny 18-24 let na celkovém počtu nezaměstnaných. Údaj představuje průměrný podíl z období 2015-2018.
11.1
% nezaměstnaných

Nezaměstnanost v předdůchocovém věku

Nezaměstnanost v předdůchodovém věku ukazuje podíl věkové skupiny 55-64 let na celkovém počtu nezaměstnaných. Údaj představuje průměrný podíl z období 2015-2018.
24.4
% nezaměstnaných

Nezaměstnanost abosloventů ZŠ

Nezaměstnanost absolventů ZŠ ukazuje podíl základoškoláků na celkovém počtu nezaměstnaných. Údaj představuje průměrný podíl z období 2015-2018.
21.6
% nezaměstnaných

Nezaměstnanost abosloventů SŠ bez maturity

Nezaměstnanost absolventů SŠ bez maturity ukazuje podíl středoškoláků bez maturity na celkovém počtu nezaměstnaných. Údaj představuje průměrný podíl z období 2015-2018.
47.2
% nezaměstnaných

Nezaměstnanost abosloventů SŠ s maturitou

Dlouhodobá nezaměstnanost osob s maturitou ukazuje míru nezaměstnanosti mezi uchazeči o práci, kteří dosáhli nejvýše středoškolského vzdělání s maturitou. Ukazatel je měřen jako podíl uchazečů s maturitou z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva dané obce. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je podíl nezaměstnaných s maturitou v dané obci.
17.5
% nezaměstnaných

Volná místa s požadavkem ZŠ vzdělání

Podíl volných míst pro uchazeče se základním vzděláním ukazuje průměrný podíl pracovních míst, které byly v obci k dispozici v roce 2018, u nichž není vyžadováno vyšší než základní vzdělání z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva dané obce. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím více pracovních míst pro uchazeče se základním vzděláním bylo v obci k dispozici.
4.1
míst na 1000 osob v ekonomicky aktivním věku

Volná místa s požadavkem SŠ vzdělání bez maturity

Podíl volných míst pro uchazeče bez maturity ukazuje průměrný podíl pracovních míst, které byly v obci k dispozici v roce 2018, u nichž je vyžadováno vyšší než základní vzdělání, ale není nutná maturita, z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva dané obce. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím více pracovních míst pro uchazeče bez maturity bylo v obci k dispozici.
1.2
míst na 1000 osob v ekonomicky aktivním věku

Děti v exekuci

Podíl dětí v exekuci udává, jakou část z celkového počtu osob v exekuci představují děti mladší patnácti let. Data představují situaci v roce 2017. Vysoký počet exekucí dětí představuje zvláště negativní jev, protože exekuce v dětském věku znesnadňují budoucí zapojení těchto dětí do života společnosti a podporuje tak vznik výrazných strukturálních problémů v obci.
0.3
% z osob v exekuci

Mladí v exekuci

Podíl mladých v exekuci udává, jakou část z celkového počtu osob v exekuci představují osoby ve věku 18-29 let. Data představují situaci v roce 2017. Vysoké zastoupení mladých mezi osobami v exekuci představuje negativní jev, protože exekuce v tomto věku mohou dlouhodobě problematizovat zapojení na trhu práce.
11.9
% z osob v exekuci

Důchodci v exekuci

Podíl důchodců v exekuci udává, jakou část z celkového počtu osob v exekuci představují osoby v důchodovém věku. Data představují situaci v roce 2017. Vysoký podíl seniorů mezi osobami v exekuci představuje negativní jev, protože exekuce seniorů jsou obtížně řešitelné a postihují zejména vyplácení důchodů.
7.1
% z osob v exekuci