Přehled dimenzí

Občanská angažovanost a dobré vládnutí

Kvalita života v oblasti občanské angažovanosti se zaměřuje na míru zapojení obyvatel do veřejného, zejména politického života obce. Zjišťuje kvalitu i aktivitu v činnosti místních zastupitelstev a hodnotí na lokální úrovni míru demokratické soutěže v obecních zastupitelstvech, šířeji se pak zabývá celkovým postojem obyvatel ke státním institucím a podpoře demokratického státního zřízení ČR jako celku. Tyto aspekty je možné rozdělit do třech skupin – volební chování, volební soutěž a aktivita zastupitelstva spojená s transparencí v hospodaření obce. Volební chování je klíčovým ukazatelem zájmu o politické dění a ochoty participovat na chodu státu. Vyjadřuje zároveň podporu státu jako instituci i jejímu ukotvení v demokratických hodnotách. V této kategorii hodnotíme volební účast, míru podpory extrémistických stran, nebo míru podpory KSČM. Oblast volební soutěže se zaměřuje na šířku nabídky kandidátů v místních volbách, míru konkurence, váhu voličského hlasu i dlouhodobé změny v obsazení zastupitelstva. V oblasti transparence pak představujeme ukazatele, které hodnotí kvalitu a transparenci při správě veřejných financí ze strany místního zastupitelstva, i aktivitu zastupitelstva při získávání prostředků pro obecní rozpočet skrze granty.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Kvalita dat ve věstníku

Kvalita dat ve věstníku představuje převzatý složený indikátor (zIndex.cz). Tento indikátor na základě správnosti a úplnosti poskytnutých informací hodnotí kvalitu údajů prezentovanou v obecním věstníku. Vyšší hodnota znamená transparentnější hospodaření obce.
91
p

Grantové příjmy jako podíl rozpočtu

Podíl grantů na rozpočtu ukazuje, jak velký podíl finančních prostředků získala obec do svého rozpočtu (v průměru za roky 2010-2019) díky grantům. Vyšší podíl svědčí o aktivnějším zastupitelstvu a vyšší úspěšnosti při podávání grantových žádostí. Schopnost zastupitelstva získávat pro město prostředky považujeme za faktor, který zvyšuje kvalitu života.
19.1
% rozpočtových příjmů

Počet kandidátů na křeslo

Počt kandidátů připadajících na jedno křeslo poukazuje na intenzitu volební soutěže, tedy jak silná konkurence kandidáty na místní úrovni čeká. Rovněž ukazuje na míru místního zájmu o politické dění. Zároveň Větší zájem aktivně se zapojit do místní politiky a návaznou vyšší nabídku kandidátů hodnotíme jako pozitivní.
2.8
kandidátů na křeslo

zIndex

zIndex představuje převzatý složený indikátor (zIndex.cz). Tento indikátor na základě řady faktorů hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek. Indikátor ukazuje, do jaké míry konkrétní zadavatel, v tomto případě městský úřad, postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Vyšší hodnota znamená kvalitnější hospodaření obce.
70
p

Celková volební účast

Celková volební účast ukazuje průměrnou účast ve všech volbách, které se konaly v průběhu let 2014 - 2018 (tzn. prezidentské, do Poslanecké sněmovny, krajské, komunální a do Evropského parlamentu). Vyšší volební účast ukazuje větší zájem o veřejné dění. Proto vyšší hodnotu tohoto ukazatele považujeme za faktor, který přispívá ke kvalitě života.
52.6
% z oprávněných voličů

Hlasy extrémistickým stranám

Podíl hlasů odevzdaných ve volbách pro extremistické strany, ukazuje na průměrný procentní zisk extrémistických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2010, 2013, 2017. Extremistické strany zastávají postoje, které jsou v rozporu s ústavními a zákonnými normami, útočí na demokratické principy vládnutí a vyznačují se netolerancí vůči menšinám. Tyto postoje představují rizika pro kvalitu života. Proto vyšší podíl hlasů odevzdaných pro tyto strany hodnotíme jako jev, který snižuje kvalitu života.
9.4
% hlasů

Hlasy KSČM

Podíl hlasů odevzdaných ve volbách pro kandidáty KSČM ukazuje na průměrný procentní zisk KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2010, 2013, 2017. Interpretaci tohoto ukazatele ponecháváme zatím otevřenou. Někteří zástupci a příznivci této strany zastávají podobné postoje, které jsme popsali v souvislosti s extremistickými stranami. Proto vyšší podíl hlasů odevzdaných pro tuto stranu považujeme za riziko pro kvalitu života.
16.3
% hlasů

Opakující se zastupitelé

Podíl kandidátů, kteří byli opakovaně zvoleni do zastupitelstva obce, vychází z dat pro komunální volby v období 2010 až 2018 (pro určení počtu opakujících se kandidátů v roce 2010 jsou užita data z roku 2006). Velká míra opakujících se zastupitelů může vyjadřovat spokojenost se současným složením zastupitelstva. Na druhé straně, vyšší počet opakovaně zvolených kandidátů může svědčit o menším zájmu mezi obyvateli obce o místa v zastupitelstvu. Demokratickým rysem je rovněž obměna vedoucích elit, která dává prostor všem názorovým skupinám. Vzhledem k tomu hodnotím velkou míru opakování negativně.
58.3
% zastupitelů

Síla hlasu

Počet míst v zastupitelstvu na 1000 obyvatel je založen na počtu křesel rozdělovaných v komunálních volbách v roce 2018. Ukazuje váhu voličského hlasu v obci. Vyšší váha voličského hlasu poskytuje občanům přímější vazbu na politickou reprezentaci a může zvyšovat zájem o místní politické dění. Vyšší váha hlasu je typická pro menší obce. Vyšší počet míst v zastupitelstvu na jednoho obyvatele proto v této analýze považujeme za faktor, který může zvyšovat kvalitu života.
26.4
zastupitelů na 1000 občanů

Počet kandidátů vzhledem k populaci

Počet kandidátů připadajících na 1000 občanů ukazuje míru místního zájmu aktivně se zapojit do politického dění v obci. Zájem a ochotu podílet se na správě společných potřeb obce hodnotíme jako pozitivní.
51.1
kandidátů na 1000 občanů

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Grantové příjmy na osobu

Výše grantových prostředků na jednoho obyvatele ukazuje, kolik grantových prostředků mohla obec využít na jednoho obyvatele (v průměru za roky 2010-2019). Vyšší hodnota znamená více prostředků pro obec.Schopnost zastupitelstva získávat pro město prostředky považujeme za faktor, který zvyšuje kvalitu života.
4,708
Kč na osobu