Přehled dimenzí

Infrastruktura a vybavenost obce

Oblast infrastruktury hodnotí dostupnost služeb ať již v oblasti státních služeb, občanského života nebo volnočasového vyžití. Data v této sekci vycházejí zejména z datových podkladů mapy.cz a idos.cz, berou tedy v potaz zájmové mapové body, které byly zanesené v těchto zdrojích v okamžiku zpracování dat (2020). Proměnné zde je možné rozdělit do dvou skupin. (1) Do první skupiny jsme zahrnuly proměnné, které se týkají dopravní dostupnosti pomocí veřejné dopravy a vzdálenosti (prostorové i časové) do nejbližšího ORP a příslušného krajského města. Dostupnost sídel vyšších správních celků, a tedy i nižší dojezdové časy, je pro občany menších obcí důležitá kvůli pohodlnému zajištění úředních úkonů. (2) Ve druhé skupině jsou indikátory, které souvisí s dostupností občanských služeb. Zde jsou zahrnuty jednak klíčové urgentní služby jako je dostupnost nemocnice, polikliniky, nebo obvodního oddělení policie. Dále pak služby základní obslužnosti jako jsou pošty, bankomaty, nebo obchody s potravinami. V neposlední řadě pak služby, které poskytují příležitosti k volnočasovým aktivitám (bazény, restaurace) nebo kulturnímu vyžití (divadla, knihovny). Vyšší dostupnost těchto služeb občanské vybavenosti je při tom zvláště důležitá pro mladší obyvatele.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Vzdálenost krajského města

Vzdálenost do krajského města uvádí silniční vzdálenost v kilometrech z dané obce k nejbližšímu příslušnému krajskému městu. Kratší vzdálenost lze považovat za výhodnější z hlediska dostupnosti služeb, které krajské město poskytuje (např. pracovní příležitosti, kultura apod.). Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
45
km

Dojezdová doba veřejnou dopravou do krajského města

Dojezdová doba veřejnou dopravou do krajského města ukazuje, kolik minut trvá obyvatelům obce dojet do nejbližšího příslušného krajského města. Indikátor je spočítán na základě prvního kvartilu spojů (prvních 25 % nejrychlejších spojů) v jízdním řádu (konkrétně v aplikaci idos.cz). Do dojezdové doby je započítán i čas čekání na případné navazující spoje. Kratší dojezdovou dobu lze považovat za výhodnější z hlediska dostupnosti služeb, které krajské město poskytuje. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
70
min

Vzdálenost obce s rozšířenu působností

Vzdálenost do nejbližší obce s rozšířenou působností (ORP) uvádí silniční vzdálenost z dané obce k nejbližší obci s rozšířenou působností (ORP). Kratší vzdálenost lze považovat za výhodnější z hlediska dostupnosti služeb, které ORP poskytuje. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
12
km

Hustota zastávek hromadné dopravy

Hustota zastávek veřejné dopravy měří, kolik zastávek autobusů, tramvají, trolejbusů a vlaků připadá na kilometr čtvereční rozlohy obce. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší hustota spojení a tím snazší dostupnost městské dopravy pro obyvatele obce. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele pozitivně.
0.48
počet/km2

Vzdálenost nemocnice

Dostupnost nejbližší nemocnice uvádí silniční vzdálenost z obce k nejbližší nemocnici nebo poliklinice. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
12
km

Vzdálenost obvodního oddělení policie

Dostupnost nejbližšího obvodního oddělení policie (OOP) ČR uvádí vzdálenost v kilometrech z dané obce k nejbližšímu policejnímu obvodnímu oddělení. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
8
km

Pokrytí silným signálem

Pokrytí silným mobilním signálem uvádí nejnižší míru pokrytí silným signálem mezi jednotlivými operátory. To znamená, že je uveden údaj toho operátora, jehož signál v dané lokalitě pokrývá nejmenší plochu (v % území). Lepší pokrytí území mobilním signálem považujeme za z hlediska kvality života za výhodnější, a proto tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele pozitivně.
85
% rozlohy obce

Dostupnost bankomatu

Dostupnost bankomatu ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se bankomat v obci nachází. Pokud bankomat v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším bankomatům. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
7.92
km

Dostupnost banky

Dostupnost bankovní pobočky ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se bankovní pobočka v obci nachází. Pokud bankovní pobočka v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším pobočkám. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
10.01
km

Dostupnost benzínové pumpy

Dostupnost čerpací stanice ukazuje průměrnou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se čerpací stanice v obci nachází. Ta je vypočítána jako nejdelší možná vzdálenost k infrastrukturnímu bodu, pokud by byl rovnoměrně rozmístěn na ploše obce. Pokud čerpací stanice v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším čerpacím stanicím.
6.14
km

Dostupnost pošty

Dostupnost pobočky pošty ukazuje průměrnou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se pošta v obci nachází. Pokud pošta v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším poštám. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
3.34
km

Dostupnost restaurace

Dostupnost restaurace ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se restaurace v obci nachází. Pokud restaurace v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším restauracím. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
3.56
km

Dostupnost obchodu

Dostupnost obchodu ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se obchod v obci nachází. Pokud obchod v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším obchodům. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
3.37
km

Dostupnost bazénu

Dostupnost bazénu ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se bazén v obci nachází. Pokud bazén v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším bazénům. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
8.77
km

Dostupnost divadla

Dostupnost divadla ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se divadlo v obci nachází. Pokud divadlo v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším divadlům. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
18.81
km

Dostupnost knihovny

Dostupnost knihovny ukazuje odhadovanou docházkovou vzdálenost v kilometrech, pokud se knihovna v obci nachází. Pokud knihovna v obci není, průměrná vzdálenost je vypočítána na základě průměru vypočítaném ze vzdálenosti ke třem nejbližším knihovnám. Uvedené hodnoty představují teoretický odhad a je třeba je interpretovat spíše jako celkový trend. Kratší vzdálenost považujeme za výhodnější. Z hlediska kvality života tedy hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
3.99
km