Přehled dimenzí

Demografie

Tato dimenze mapuje stav populace v obci a její reprodukční změny. Poskytuje tak základní údaje o osídlení jako je porodnost, úmrtnost, migrační saldo, nebo průměrný věk a jeho vývoj. Jako pozitivní je při tom vnímán demografický vývoj, při kterém nedochází k větším demografickým změnám – obec zejména není zatížena stěhováním obyvatel pryč. Rovněž nedochází ke stárnutí populace, podíl starobní závislosti není nezvykle vysoký a populace není zatížena vysokou úmrtností. V českém kontextu ke stabilitě populace přispívá vyšší než průměrná porodnost a na ní navázaná vyšší míra dětské závislosti.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Porodnost

Porodnost udává, kolik se v obci narodilo za jeden rok dětí na pomyslných tisíc obyvatel obce. Údaj je spočítán jako průměr z let 2009-2018. Vyšší porodnost naznačuje, že v obci žijí mladé rodiny, což je jeden z faktorů, který může bránit snižování počtu obyvatel obce. Z hlediska kvality života hodnotíme vyšší hodnotu tohoto ukazatele pozitivně.
10.49
dětí/1000 osob

Úmrtnost

Úmrtnost udává, kolik v obci za jeden rok zemřelo osob na pomyslných tisíc obyvatel obce. Údaj je spočítán jako průměr z let 2009-2018. Vyšší úmrtnost poukazuje na vyšší věk populaci a slouží jako nepřímý ukazatel zdravotního stavu, může přispívat k vylidňování obce. Z hlediska kvality života hodnotíme vyšší hodnotu tohoto ukazatele negativně.
10.87
úmrtí/1000

Migrační saldo

Saldo migrace udává, jak se změnila velikost populace obce v důsledku příchodu a odchodu obyvatel. Hodnota udává, kolik osob do obce přišlo nebo naopak odešlo na pomyslných tisíc obyvatel. Kladná čísla znamenají, že více lidí přichází. Záporná čísla naopak, že více lidí odchází. Z hlediska kvality života hodnotíme proto vzrůstající pozitivní hodnotu tohoto ukazatele pozitivně.
6.11
počet osob na /1000 osob

Starobní závislost

Poměr starobní závislosti je poměr mezi počtem obyvatel ve věku nad 65 let a pracovně aktivními obyvateli (15-64 let). Vyšší podíl osob starších 65 let považujeme z hlediska demografického vývoje obce spíše za negativní jev. Z hlediska kvality života proto hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele negativně.
30.2
% z populace

Dětská závislost

Poměr dětské závislosti je poměr mezi počtem obyvatel ve věku do 15 let a pracovně aktivními obyvateli (15-64 let). Udává, jak velkou část obyvatel tvoří děti, vypovídá o věkové skladbě a množství závislých osob. Vyšší počet dětí považujeme za faktor, který je pozitivní pro demografický vývoj obce. Z hlediska kvality života proto hodnotíme vzrůstající hodnotu tohoto ukazatele pozitivně.
24.9
% z populace

Průměrný věk

Průměrný věk je aritmetický průměr věku obyvatel obce v roce 2018. Nižší průměrný věk z hlediska kvality života hodnotíme pozitivně.
42.2
rok

Vývoj věkového složení

Vývoj věkového složení udává, jakým způsobem se vyvíjí věkové složení v obci za posledních 13 let do roku 2018. Kladná hodnota znamená stárnutí populace, záporná naopak snižování průměrného věku. Čím je hodnota vzdálenější nule tím, je tento trend silnější. Nižší hodnota indikuje snižování průměrného věku. Z hlediska kvality života proto považujeme nižší hodnoty tohoto ukazatele za pozitivní.
0.161
změna za rok v letech

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Poměr pohlaví

Poměr pohlaví udává, kolik mužů připadá na pomyslných tisíc žen žijích v obci. Přestože se rodí více chlapců než dívek, v důsledku vyšší naděje dožití žen je pro evropské a severoamerické populace charakteristický převažující počet žen. Mírně vyšší počet mužů může být právě důsledkem velmi záporného migračního salda, které v některých případech může vést k vyššímu odchodu zejména mladších žen.
1,021
mužů na 1000 žen