Přehled dimenzí

Bydlení

Oblast bydlení se zaměřuje na kvalitu bytového fondu i vybavení bytů v obci, dále se zabývá problematikou dosažitelnosti bydlení pro obyvatele. Proměnné v této dimenzi rozdělujeme do dvou skupin. V rámci (1) ekonomické dostupnosti nabízeného bydlení se zaměřujeme na ceny bytů, domů, stavebních parcel a nájemního bydlení a na celkovou nabídku nemovitostí určených k bydlení. Ve druhé skupině (2) kvalita současného bydlení se soustředíme na podmínky, za nichž lidé bydlí, jako je velikost existujících bytů, vlastnická struktura, počet osob v bytě, přítomnost sítí, a rovněž na kvalitu, typ a stáří zástavby.
Z hlediska obecného hodnocení kvality života považujeme nižší cenu bydlení za faktor, který zlepšuje jeho dostupnost, a tudíž přispívá k vyšší kvalitě života. Kvalitu života rovněž zvyšují podmínky, kdy lidé rozhodují o nemovitosti, kterou obývají (jsou jejími vlastníky), nežijí stísněně (viz byt vs. rodinný dům, rozloha bytu a/nebo počet osob v bytě), bydlí v zástavbě, která je kvalitní a vznikala organicky v souladu s dosavadním vývojem a rázem obce.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Doba spoření pro nákup nemovitosti

Doba spoření na nákup nemovitosti počítá, jak dlouhou dobu v letech musí obyvatel obce pracovat, aby si mohl pořídit nemovitost. Údaj je vypočítán jako podíl mediánové ceny bytu nebo domu (vycházíme z levnější varianty) a mediánového ročního příjmu obyvatel v daném kraji. U obcí do 2000 obyvatel se údaj vypočítává jako sloučený údaj za obec a okolní obce do 2000 obyvatel. Kratší dobu, po kterou lidé musí spořit na pořízení nemovitosti, považujeme z hlediska kvality života za lepší než delší dobu spoření.
4.77
rok

Cena za m2

Cena za m2 ukazuje mediánovou cenu za m2 bytu nebo domu (v databázi je vždy uvedena nižší cena z obou variant) v aktuální nabídce nemovitostí v obci.U obcí do 2000 obyvatel se údaj vypočítává jako sloučený údaj za obec a okolní obce do 2000 obyvatel. Nižší cena znamená dostupnější bydlení, proto ji považujeme za faktor, který pozitivně ovlivňuje kvalitu života v obci.
14,778

Cena za m2 pozemku

Cena za m2 pozemku ukazuje mediánovou cenu za m2 stavební parcely v aktuální nabídce nemovitostí. u obcí do 2000 obyvatel se údaj vypočítává jako sloučený údaj za obec a okolní obce do 2000 obyvatel.Nižší cena pozemku zvyšuje dostupnost bydlení, a proto ji pro kvalitu života považujeme za lepší než cenu vyšší.
863

Cena za m2 nájmu

Cena nájmu přepočtena na m2 uvádí mediánovou cenu za m2 nájmu domu nebo bytu (vždy je uvedena nižší cena z obou variant). U obcí do 2000 obyvatel se údaj vypočítává jako sloučený údaj za obec a okolní obce do 2000 obyvatel. Nižší cena znamená lepší dostupnost nájemního bydlení, což považujeme za pozitivní jev.
107

Cena nájmu vzhledem k místnímu příjmu

Cena nájmu vzhledem k místnímu příjmu počítá podíl z příjmu, který obyvatel dané obce musí vynaložit na zaplacení nájmu. Údaj je vypočítán jako podíl mediánové ceny nájmu za m2 bytu nebo domu (vycházíme z levnější varianty) z měsíčního příjmu obyvatel. U obcí do 2000 obyvatel se údaj vypočítává jako sloučený údaj za obec a okolní obce do 2000 obyvatel. Nižší podíl nájmu na příjmech hodnotíme z hlediska kvality života pozitivně.
31.2
% z příjmu

Podíl prodejů na realitní nabídce

Podíl prodejů domů a bytů uvádí v procentech, jak velký podíl z celkové nabídky nemovitostí v dané obci tvoří nemovitosti určené k bydlení. U obcí do 2000 obyvatel se údaj vypočítává jako sloučený údaj za obec a okolní obce do 2000 obyvatel. Vyšší podíl znamená větší nabídku bytů a domů, což považujeme za jev, který zvyšuje kvalitu života.
91.6
% z celkové nabídky bytů

Vlastnické bydlení

Vlastnické bydlení udává podíl nemovitostí obývaných vlastníky. Ukazuje podíl domů či bytů v osobním či družstevním vlastnictví z celkového počtu všech obývaných domů a bytů. Čím vyšší údaj, tím větší podíl obyvatel dané obce bydlí v nemovitosti, kterou vlastní. Vlastnické bydlení považujeme za faktor, který zvyšuje kvalitu života.
81.8
% ze všech obývaných domů a bytů

Průměrná plocha bytu

Průměrná plocha bytu uvádí průměrnou obytnou plochu v m2 z obydlených bytů v dané obci. Větší obytnou plochu považujeme za faktor, který pozitivně ovlivňuje kvalitu života.
75.9
m2

Počet osob v bytě

Počet osob v bytě uvádí, kolik osob v bytě průměrně bydlí. Vyšší počet osob znamená menší prostor pro každého obyvatele, což považujeme za faktor, který spíše snižuje kvalitu života.
2.97
osob

Nové domy

Podíl nových domů ukazuje podíl nové výstavby bytů a domů realizované v letech 2001-2011 z celkového počtu bytů a domů v obci. Vyšší podíl nových domů považujeme za jev, který přispívá k vyšší kvalitě života v obci.
12.1
% ze všech obývaných domů a bytů

Panelové domy

Podíl panelových domů ukazuje podíl panelových domů postavených před rokem 1990 z celkového počtu bytů. Vyšší podíl panelový domů považujeme za faktor, který snižuje kvalitu života v obci.
4.8
% ze všech obývaných domů a bytů

Stáří zástavby

Stáří zástavby naznačuje časový interval, během kterého vnikala rozhodující část obytné zástavby v obci (směrodatná odchylka vypočtená na základě průměrných hodnot intervalů výstaby dle evidence ČSU). Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím zástavba vznikala ve větším časovém odstupu. Vyšší hodnota ukazatele indikuje jednak delší historickou dobu, po kterou se obec rozvíjí, a také, že výstavba v obci vznikala organicky (např. nepostavilo se jedno velké sídliště, které změnilo dosavadní ráz obce). Vyšší hodnotu ukazatele proto považujeme za faktor, který zvyšuje kvalitu života, neboť ukazuje na přirozený vývoj daného místa.
36.0
rok

Žumpa

Podíl bytových jednotek s žumpou na celkovém počtu jednotek. Přítomnost žumpy místo napojení na veřejnou kanalizační síť, snižuje kvalitu bydlení.
60
% ze všech obývaných domů a bytů

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Rodinné domy

Ukazatel rodinné domy udává podíl osob v rodinných domech ukazuje podíl obyvatel dané obce z celkového počtu obyvatel, kteří bydlí v rodinném domě. Bydlení v domě považujeme za faktor, který zvyšuje kvalitu života.
86.1
% ze všech obývaných domů a bytů

Vodovod

Podíl bytových jednotek s tekoucí vodou na celkovém počtu jednotek. Přítomnost tekoucí vody zvyšuje kvalitu bydlení.
99
% ze všech obývaných domů a bytů

Teplá voda

Podíl bytových jednotek s teplou vodou na celkovém počtu jednotek. Přítomnost teplé vody zvyšuje kvalitu bydlení.
98
% ze všech obývaných domů a bytů

Kanalizace

Podíl bytových jednotek s kanalizací na celkovém počtu jednotek. Přítomnost kanalizace zvyšuje kvalitu bydlení.
41
% ze všech obývaných domů a bytů