Přehled dimenzí

Bezpečnost

Oblast bezpečnosti se zabývá faktory, které ohrožují život, zdraví a majetek občanů, ať již jako důsledek záměrné aktivity, nebo jako důsledek přírodních vlivů. Dimenze zahrnuje ukazatele, které hodnotí nehodovost, výši kriminality, četnost výjezdů hasičského záchranného sboru, nebo riziko povodní. Vyšší hodnoty uvedených proměnných značí vyšší riziko v dané oblasti, a tedy i jev, který může kvalitu života výrazně snížit. Tyto ukazatele pak doplňuje ukazatel bezpečnostních výdajů, který pomáhá určit, do jaké míry obec na situaci (v oblasti kriminality) dokáže reagovat. V tomto případě naopak hodnotíme vyšší podíl výdajů na bezpečnost jako faktor, který je z hlediska kvality života příznivý, neboť uvedená rizika snižuje.

Porovnání obcí v ČR

Graf znázorňuje na vodorovné ose dosaženou hodnotu ukazatele a na svislé ose počet obcí, které této hodnoty dosáhly.

Graf ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých velikostech obcí. Na vodorovné ose jsou vyznačeny jednotlivé velikostní kategorie obcí. Na svislé ose pak hodnoty ukazatele. Pro každou z kategorií kraje svislé úsečky ukazují maximální a minimální hodnotu dosaženou v dané velikostní kategorii. Obdélník ukazuje oblast průměru ve které se umístila polovina všech obcí dané velikosti.

Světlejší barva znamená vyšší hodnotu ukazatele.

Indikátory, které byly použity

Tyto ukazatele byly využity pro celkový výpočet kvality života ve zvolené dimenzi. Přinášejí detailní přehled o situaci v obci.

(Čím vyšší precentil, tím lépe)

Riziko povodní

Riziko povodní ukazuje podíl (vážený dle povodňového pásma) zástavby v zátopových oblastech z celkové výstavby. Vyšší hodnota ukazatele znamená vyšší podíl zástavby, která je ohrožena povodněmi, což považujeme za faktor snižující kvalitu života.
0.044

Podíl výdajů na bezpečnost

Podíl výdajů na bezpečnost ukazuje, jak velkou část svého rozpočtu obec vynakládá na zajištění bezpečnosti. Výpočet představuje průměr z let 2015-2019. Vyšší podíl výdajů na bezpečnost považujeme za pozitivní jev pro kvalitu života.
2.9
% z rozpočtu

Nehodovost

Nehodovost udává počet dopravních nehod, ukazuje kolik nehod za rok připadá na 1 km2 dopravní plochy obce. Ta je vypočítána jako podíl, který z celkové ploch obce tvoří silnice a ostatní komunikace. Výpočet představuje průměr z let 2015-2019. Nižší počet dopravních nehod považujeme za faktor přispívající k vyšší kvalitě života.
0.20
události/km2

Kriminalita

Míra kriminality ukazuje průměrný počet trestných činů v letech 2015-2019 přepočtený na tisíc obyvatel obce. Údaj je k dispozici za obvodní oddělení Policie ČR (v případě, že je katastr obce rozdělen mezi více OOP, tak je to spočítáno jako podíl součtu trestných činů v OOP součtem obyvatel). Nižší počet trestných činů považujeme za faktor, který zvyšuje kvalitu života.
11.5
události/1000 osob

Výjezdy HZS

Požáry udávají průměrný roční počet výjezdů HZS k požárům na 1000 obyvatel v letech 2015-2019. Údaj je k dispozici pro ORP a je převeden na obec na základě počtu obyvatel obce.
13
události/1000 osob

Indikátory, které nebyly použity

Tyto indikátory nebyly zahrnuty do výpočtu kvality života ve zvolené dimenzi. Jsou buď příliš podobné ukazatelům, které jsou ve výpočtu již zohledněny, nebo nejsou plně porovnatelné pro všechny obce. Přesto mohou sloužit jako zajímavé doplnění při analýze situace v obci.

(Čím vyšší percentil, tím lépe)

Výdaje na bezpečnost na osobu

Výdaje na bezpečnost na osobu ukazují, kolik korun ročně obec vynakládá na zajištění bezpečnosti. Výpočet představuje průměr z let 2015-2019. Vyšší podíl výdajů na bezpečnost považujeme za pozitivní jev pro kvalitu života.
621
Kč/osoba

Požáry

Požáry udávají průměrný roční počet výjezdů HZS k požárům na 1000 obyvatel v letech 2015-2019. Údaj je k dispozici pro ORP a je převeden na obec na základě počtu obyvatel obce.
2
události/1000 osob

Plané poplachy

Požáry udávají průměrný roční počet výjezdů HZS k požárům na 1000 obyvatel v letech 2015-2019. Údaj je k dispozici pro ORP a je převeden na obec na základě počtu obyvatel obce.
1
události/1000 osob